Skip to main content

Gebruikersvoorwaarden Raadhetbiertje.nl

Artikel 1 – Algemeen

Jan ter Borg handelend onder de naam Raadhetbiertje.nl is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 76916243 en is gevestigd aan de Hengelose Esstraat 30 (7556EC) te Hengelo, hierna: Raadhetbiertje.nl. Raadhetbiertje.nl is de aanbieder van de Raadhetbiertje.nl applicatie waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Raadhetbiertje.nl applicatie gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de Raadhetbiertje.nl applicatie. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Raadhetbiertje.nl Gebruiker deze Raadhetbiertje.nl applicatie verder niet te gebruiken. Raadhetbiertje.nl raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Raadhetbiertje.nl applicatie de voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Raadhetbiertje.nl applicatie te gebruiken stemt Gebruiker in dat Raadhetbiertje.nl door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten, en dat bepaalde informatie wordt doorgegeven aan de applicatie.

Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Raadhetbiertje.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Raadhetbiertje.nl. Raadhetbiertje.nl zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Raadhetbiertje.nl.

Artikel 3 – Gebruik van de Raadhetbiertje.nl applicatie

 1. Raadhetbiertje.nl spant zich in de Raadhetbiertje.nl applicatie ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Raadhetbiertje.nl applicatie nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Raadhetbiertje.nl applicatie plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Raadhetbiertje.nl onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. Raadhetbiertje.nl kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de applicatie zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 4 – Verplichtingen bij het gebruik van de Raadhetbiertje.nl applicatie

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Raadhetbiertje.nl applicatie. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Raadhetbiertje.nl applicatie. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Raadhetbiertje.nl applicatie:
 2. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Raadhetbiertje.nl applicatie gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 3. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 4. het kopiëren van (onderdelen van) de Raadhetbiertje.nl applicatie van Raadhetbiertje.nl,
 5. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Raadhetbiertje.nl.
 6. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Raadhetbiertje.nl gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Raadhetbiertje.nl komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Raadhetbiertje.nl applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Raadhetbiertje.nl applicatie te beëindigen.
 7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 8. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Raadhetbiertje.nl applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 9. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de applicatie.
 10. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 11. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 12. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Raadhetbiertje.nl. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

Artikel 5 – Toegang

 1. Raadhetbiertje.nl biedt enkel en alleen het gebruik van de Raadhetbiertje.nl applicatie aan. Raadhetbiertje.nl heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Raadhetbiertje.nl applicatie zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Raadhetbiertje.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Raadhetbiertje.nl applicatie tijdig worden verstrekt aan Raadhetbiertje.nl.
 4. Raadhetbiertje.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Raadhetbiertje.nl is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorRaadhetbiertje.nl bekend was.

Artikel 6 – Beschikbaarheid Raadhetbiertje.nl applicatie

Raadhetbiertje.nl staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Raadhetbiertje.nl streeft ernaar om zich in te spannen om de Raadhetbiertje.nl applicatie en de toegang tot de Raadhetbiertje.nl applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Raadhetbiertje.nl applicatie. Raadhetbiertje.nl is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Raadhetbiertje.nl applicatie en het gebruik van de Raadhetbiertje.nl applicatie op te schorten. Raadhetbiertje.nl is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Raadhetbiertje.nl applicatie te kunnen waarborgen.

Artikel 7 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Raadhetbiertje.nl of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Raadhetbiertje.nl gerechtigd om dat deel van de Raadhetbiertje.nl applicatie per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Raadhetbiertje.nl zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Raadhetbiertje.nl aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 8 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de applicatie niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van Raadhetbiertje.nl of via info@raadhetbiertje.nl.

Artikel 9 – Betaling

Het recht om gebruik te maken van de Raadhetbiertje.nl applicatie is gratis.

Artikel 10 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart Raadhetbiertje.nl vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Raadhetbiertje.nl applicatie voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Raadhetbiertje.nl.
 2. Raadhetbiertje.nl is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de Netbeheerder.
 3. Raadhetbiertje.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Raadhetbiertje.nl applicatie of die van gelinkte websites of applicaties.
 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Raadhetbiertje.nl jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Raadhetbiertje.nl in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 5. In geen geval is Raadhetbiertje.nl is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Raadhetbiertje.nl applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Raadhetbiertje.nl applicatie of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 6. Raadhetbiertje.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Raadhetbiertje.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Raadhetbiertje.nl is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Raadhetbiertje.nl aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Raadhetbiertje.nl vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Raadhetbiertje.nl. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Raadhetbiertje.nl dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Raadhetbiertje.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Raadhetbiertje.nl en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Raadhetbiertje.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Raadhetbiertje.nl heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Raadhetbiertje.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 – Overeenkomst met de netbeheerder

Raadhetbiertje.nl biedt uitsluitend een Raadhetbiertje.nl applicatie aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de netbeheerder. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de de netbeheerder. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Raadhetbiertje.nl, alsmede op de goede naam van Raadhetbiertje.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Raadhetbiertje.nl applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Raadhetbiertje.nl applicatie berusten uitsluitend bij Raadhetbiertje.nl en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Raadhetbiertje.nl applicatie persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. De software van de Raadhetbiertje.nl applicatie blijft te allen tijde het eigendom van Raadhetbiertje.nl De software werkt alleen in combinatie met de koopovereenkomst die door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de applicatie. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Raadhetbiertje.nl of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Raadhetbiertje.nl applicatie onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.wijzigen.

Artikel 14 – Algemene (verkoop)voorwaarden

Op het gebruik van de Raadhetbiertje.nl applicatie zijn tevens de algemene (verkoop)voorwaarden van Raadhetbiertje.nl van toepassing. Ingeval zaken niet expliciet geregeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de (inhoud van) de algemene (verkoop)voorwaarden van Raadhetbiertje.nl.

Artikel 15 – Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Raadhetbiertje.nl applicatie van Raadhetbiertje.nl worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@raadhetbiertje.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Raadhetbiertje.nl de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Raadhetbiertje.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

Artikel 16 – Wijzigingen

Raadhetbiertje.nl heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Raadhetbiertje.nl applicatie inzien.

Artikel 17 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Raadhetbiertje.nl en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen Raadhetbiertje.nl en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Hengelo, 23 november 2020