Skip to main content

Algemene Voorwaarden Raadhetbiertje.nl

Jan ter Borg handelend onder de naam Raadhetbiertje.nl (hierna: Raadhetbiertje.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76916243 en is gevestigd aan Hengelose Esstraat 30 (7556EC) te Hengelo.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Raadhetbiertje.nl waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Applicatie: de door Raadhetbiertje.nl ontwikkelde Applicatie waarmee Koper spelenderwijs quizvragen kan beantwoorden over de gekochte Producten (al dan niet in een poule met meerdere deelnemers).
 4. Diensten: de Diensten die Raadhetbiertje.nl aanbiedt zijn het ter beschikking stellen van de Applicatie.
 5. Raadhetbiertje.nl: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Producten en diensten levert aan de Koper.
 6. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Raadhetbiertje.nl heeft aangesteld, projecten aan Raadhetbiertje.nl heeft verleend voor Diensten die door Raadhetbiertje.nl worden uitgevoerd, of waaraan Raadhetbiertje.nl een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Koper en Raadhetbiertje.nl, alsmede voorstellen van Raadhetbiertje.nl voor Diensten die door Raadhetbiertje.nl aan Koper worden verstrekt en die door Koper worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Raadhetbiertje.nl waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Producten: de door Raadhetbiertje.nl geleverde zaken zijn verrassingsbierpakketten.
 9. SaaS-dienst: het op afstand beschikbaar stellen en houden van de Applicatie.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Raadhetbiertje.nl, elke Overeenkomst tussen Raadhetbiertje.nl en een Koper en op elk Product en/of Dienst dat door Raadhetbiertje.nl wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Raadhetbiertje.nl aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Raadhetbiertje.nl is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten van Koper.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval Raadhetbiertje.nl niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Raadhetbiertje.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Raadhetbiertje.nl is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Raadhetbiertje.nl het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Raadhetbiertje.nl gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Raadhetbiertje.nl niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. (Op)levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Raadhetbiertje.nl zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Raadhetbiertje.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Koper kan slechts een Overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Koper de leeftijd van tenminste 18 jaren heeft bereikt.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Raadhetbiertje.nl heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 3. Een Aanbod kan door Raadhetbiertje.nl gedaan worden via de webshop.
 4. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Raadhetbiertje.nl, zal Raadhetbiertje.nl de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Raadhetbiertje.nl daaraan niet gebonden.
 6. Raadhetbiertje.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 7. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een bedrijf. Koper zijnde een consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 8. Producten die wegens maatwerk niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.
 9. Zowel Koper als Raadhetbiertje.nl kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Koper.
 10. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Koper onverlet voor zover Raadhetbiertje.nl ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of Diensten heeft geleverd. Koper dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 11. Zowel Koper als Raadhetbiertje.nl kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen in geval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Raadhetbiertje.nl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Raadhetbiertje.nl zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Koper, doch staat niet in voor volledige beschikbaarheid van de Diensten. Raadhetbiertje.nl is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Diensten het gebruik van de Diensten op te schorten. Raadhetbiertje.nl is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Diensten te kunnen waarborgen.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Raadhetbiertje.nl de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Koper. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Koper verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Raadhetbiertje.nl aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Raadhetbiertje.nl heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Raadhetbiertje.nl niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Raadhetbiertje.nl, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Raadhetbiertje.nl is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Koper verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Raadhetbiertje.nl aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Raadhetbiertje.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, sprake is van vertraging heeft Raadhetbiertje.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Koper.

Artikel 6 – Verplichtingen Koper

 1. Koper is verplicht alle door Raadhetbiertje.nl verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Raadhetbiertje.nl niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Koper.
 2. Raadhetbiertje.nl is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Koper te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Raadhetbiertje.nl verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Raadhetbiertje.nl voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Raadhetbiertje.nl kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Raadhetbiertje.nl gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Koper. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Koper dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Raadhetbiertje.nl.
 4. Koper is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Applicatie van Raadhetbiertje.nl te beschermen, en de op de Applicatie rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 5. Raadhetbiertje.nl is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de QR-code scanner app, internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Raadhetbiertje.nl ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Applicatie. Koper staat zelf in voor adequate beveiliging van haar (draadloze) internetverbinding.
 6. Koper draagt zorg voor geschikte apparatuur en/of een gebruiksomgeving.
 7. Koper vrijwaart Raadhetbiertje.nl vanaf het moment dat Koper zich eerst bedient van de Applicatie voor alle schade als gevolg van het gebruiken van de Applicatie.
 8. Koper dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van de Applicatie of de servers (van Raadhetbiertje.nl) schade wordt toegebracht.
 9. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

Artikel 7 – Levering Producten

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Raadhetbiertje.nl of er door andere omstandigheden buiten de macht van Raadhetbiertje.nl enige vertraging ontstaat, heeft Raadhetbiertje.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Raadhetbiertje.nl schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Raadhetbiertje.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 3. Indien het Product wordt bezorgd door Raadhetbiertje.nl of een externe vervoerder is Raadhetbiertje.nl gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Voor de Waddeneilanden, het Caribische deel van Nederland alsook voor leveringen buiten Nederland rekent Raadhetbiertje.nl hogere bezorgkosten.
 4. Indien Raadhetbiertje.nl gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Raadhetbiertje.nl ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien Raadhetbiertje.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering naar de Waddeneilanden, het Caribische deel van Nederland leveringen buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 6. Raadhetbiertje.nl is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Raadhetbiertje.nl is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Raadhetbiertje.nl behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 8 – Verpakking en transport

 1. Raadhetbiertje.nl verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te (laten) verpakken en op zodanige wijze te (laten) beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 9 – Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. Raadhetbiertje.nl erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Raadhetbiertje.nl te worden gemeld op info@raadhetbiertje.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Raadhetbiertje.nl op de wijze zoals door Raadhetbiertje.nl aangegeven.
 5. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Raadhetbiertje.nl op de wijze zoals door Raadhetbiertje.nl aangegeven.
 6. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Raadhetbiertje.nl, conform de retourinstructies van Raadhetbiertje.nl. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 7. Raadhetbiertje.nl is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 8. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 9. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 10. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken en/of beschadigd zijn, en dit aan Raadhetbiertje.nl of een derde die door Raadhetbiertje.nl ingeschakeld is te wijten is, zal Raadhetbiertje.nl na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Raadhetbiertje.nl.

Artikel 10 – Account op applicatie

 1. Indien een Koper zijn/haar account en de daarbij behorende gegevens wil verwijderen, dan is de Koper gerechtigd om per e-mail (info@raadhetbiertje.nl) contact op te nemen met Raadhetbiertje.nl die het account en de daarbij behorende gegevens na het verzoek zal verwijderen.
 2. De Koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Raadhetbiertje.nl raadt de Koper dan ook aan om een sterk uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 3. Het account is persoonlijk en Koper is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 4. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 11 – (Op)Levering applicatie

 1. Raadhetbiertje.nl zal, op in de Overeenkomst bepaalde wijze, de applicatie online beschikbaar stellen aan Koper. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt schriftelijk, dan wel digitaal aan Koper verstrekt.
 2. Koper aanvaardt de applicatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
 3. Koper dient zich te registreren en zijn/haar account te activeren. Via de QR-code op het Product kan de Koper een beveiligde (draadloze) verbinding opzetten tussen het (mobiele) apparaat van Koper en de Applicatie.
 4. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de applicatie wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Raadhetbiertje.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Raadhetbiertje.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Raadhetbiertje.nl aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
 5. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 4 komen voor rekening en risico van Koper en zullen door Raadhetbiertje.nl bij Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 12 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Raadhetbiertje.nl voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling dient bij voorkeur voorafgaand aan de levering te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 3. Koper is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Koper door Raadhetbiertje.nl ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Koper een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Koper het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 5. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Raadhetbiertje.nl gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 7. Raadhetbiertje.nl heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Raadhetbiertje.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Raadhetbiertje.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Raadhetbiertje.nl is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Koper dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Raadhetbiertje.nl.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Koper wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Koper uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 Artikel 13 – Incassobeleid

 1. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een bedrijf in verzuim. Koper zijnde een consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Raadhetbiertje.nl zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Raadhetbiertje.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 14 – Gebruiksvoorschriften Producten

 1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Raadhetbiertje.nl op te volgen.
 2. Bij consumptie van alcoholische dranken is de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar van toepassing. Koper draagt de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de relevante wetgeving bij levering.
 3. Alcohol kan een risico zijn voor de gezondheid van de mens, de uitspraken van Raadhetbiertje.nl en haar vertegenwoordigers moeten daarom nooit als medisch advies geïnterpreteerd worden. Neem bij twijfel contact op met een arts of diëtist.
 4. Koper is bekend met het verrassingselement van de Producten die Raadhetbiertje.nl levert. Raadhetbiertje.nl kan niet garanderen dat de Producten voldoen aan de verwachtingen van Koper. Koper heeft derhalve geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden indien het Product niet voldoet aan zijn verwachtingen.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud Producten

 1. Alle door Raadhetbiertje.nl geleverde zaken, blijven eigendom van Raadhetbiertje.nl totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Raadhetbiertje.nl gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Raadhetbiertje.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Raadhetbiertje.nl haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Raadhetbiertje.nl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Raadhetbiertje.nl zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Raadhetbiertje.nl heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Raadhetbiertje.nl. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Raadhetbiertje.nl zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Raadhetbiertje.nl worden vergoed door Koper.

Artikel 16 – Garantie

 1. Raadhetbiertje.nl staat ervoor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Raadhetbiertje.nl.
 2. Koper kan slechts een beroep doen op de door Raadhetbiertje.nl gegeven garantie indien Koper volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen.
 3. Indien Koper zich terecht beroept op de garantie, is Raadhetbiertje.nl gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren.
 4. Raadhetbiertje.nl staat er niet voor in dat de Producten en/of Diensten zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Raadhetbiertje.nl spant zich in om fouten (in de programmatuur) binnen een redelijke termijn te herstellen.

Artikel 17 – Toegang tot de Applicatie

 1. Op het gebruik van de Applicatie zijn tevens de gebruiksvoorwaarden van Raadhetbiertje.nl van toepassing.
 2. Raadhetbiertje.nl komt het recht toe Koper de toegang tot de Applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Applicatie te beëindigen in geval van misbruik en/of mogelijke strafbare feiten.
 3. Raadhetbiertje.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Applicatie in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Applicatie is bedoeld.
 4. Raadhetbiertje.nl streeft ernaar om zich in te spannen om de Applicatie en de toegang tot de Applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Koper, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Applicatie. Raadhetbiertje.nl is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Applicatie en het gebruik van de Applicatie op te schorten. Raadhetbiertje.nl is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Applicatie te kunnen waarborgen.
 5. Het staat Raadhetbiertje.nl vrij onderhoud te (laten) plegen aan de Applicatie en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Raadhetbiertje.nl aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de Applicatie, doch zal Raadhetbiertje.nl zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van de Applicatie zonder beperkingen en of onderbrekingen.
 6. Raadhetbiertje.nl is gerechtigd om de uitvoering van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in verband met preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van dienstverlening.
 7. Indien Raadhetbiertje.nl op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Koper, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Koper.
 8. Indien sprake is van wijzigingen, kan Raadhetbiertje.nl de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Applicatie. Nimmer is Raadhetbiertje.nl gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
 9. Raadhetbiertje.nl verstrekt schriftelijk en/of mondeling inlichtingen met betrekking tot de door Koper te nemen maatregelen ter voorkoming en beperking van schade ten gevolge van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens. Koper treft zo nodig aanvullende maatregelen.

Artikel 18 – Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

 1. Raadhetbiertje.nl stelt de overeengekomen Applicatie en gebruikersdocumentatie op basis van een gebruikslicentie gedurende de looptijd van de Overeenkomst ter beschikking aan Koper. Nimmer is de Overeenkomst tot het gebruik van de Applicatie aan te merken als een koopovereenkomst.
 2. Het gebruik van de Applicatie door Koper kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door Raadhetbiertje.nl aangepast worden.
 3. Raadhetbiertje.nl is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Applicatie door Koper. Koper onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.
 4. Het is Koper nimmer toegestaan de Applicatie te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde. Evenmin is het Koper toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Applicatie, dan wel de Applicatie bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de Applicatie uitsluitend ten behoeve van de Koper gebruikt.
 5. Koper is nimmer gerechtigd de Applicatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Raadhetbiertje.nl. Raadhetbiertje.nl is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.
 6. Desgevraagd verleent Koper op eerste verzoek volledige medewerking aan een door Raadhetbiertje.nl uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.
 7. Indien en voor zover Raadhetbiertje.nl Applicatie van derden ten behoeve van Koper ter beschikking stelt, gelden voor het gebruik van die Applicatie tevens de gebruiks- en/of licentievoorwaarden van de desbetreffende derde.
 8. Indien en voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden niet van toepassing zijn of buiten toepassing worden verklaard, is het in deze algemene voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.
 9. Bovengenoemde gebruiksbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn, en Koper zelfstandig de volledige kosten voor ontwerp en ontwikkeling heeft gedragen.

Artikel 19 – Nieuwe versies van Applicatie

 1. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, stelt Raadhetbiertje.nl nieuwe versies van de Applicatie ter beschikking aan Koper indien dit naar het uitsluitende oordeel van Raadhetbiertje.nl noodzakelijk is.
 2. Raadhetbiertje.nl is bij de terbeschikkingstelling van de nieuwe Applicatie niet gehouden de specifieke eigenschappen of functionaliteiten van Koper te handhaven of toe te voegen aan de nieuwe versie van de Applicatie.

 Artikel 20 – Opschorting en ontbinding

 1. Raadhetbiertje.nl is gerechtigd om de uitvoering van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in verband met preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van dienstverlening.
 2. Raadhetbiertje.nl heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, Applicatie en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 3. Raadhetbiertje.nl is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Raadhetbiertje.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 21 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Raadhetbiertje.nl alleen geacht te bestaan indien Raadhetbiertje.nl dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. 2.Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Raadhetbiertje.nl, is Raadhetbiertje.nl uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Koper Raadhetbiertje.nl binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Raadhetbiertje.nl deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Raadhetbiertje.nl in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Raadhetbiertje.nl leidt tot aansprakelijkheid van Raadhetbiertje.nl jegens Koper, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Raadhetbiertje.nl in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
 4. Raadhetbiertje.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.
 5. Raadhetbiertje.nl is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Raadhetbiertje.nl levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 6. Raadhetbiertje.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op haar website of de Applicatie.
 7. Raadhetbiertje.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Applicatie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Applicatie.
 8. Koper is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen (e)-apparaat, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is Raadhetbiertje.nl aansprakelijk voor gebreken in de beveiliging van Koper.
 9. Raadhetbiertje.nl is niet aansprakelijk in het geval het Product niet voldoet aan de verwachting van Koper.
 10. Raadhetbiertje.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Raadhetbiertje.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Raadhetbiertje.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Raadhetbiertje.nl binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 22 – Overmacht

 1. Raadhetbiertje.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Raadhetbiertje.nl wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Raadhetbiertje.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Raadhetbiertje.nl zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, Applicatie of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) brand en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Raadhetbiertje.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 23 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Raadhetbiertje.nl verlaten. Voor consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 24 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Raadhetbiertje.nl, waaronder verstaan aan Koper ter beschikking gestelde Applicatie, databestanden, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Raadhetbiertje.nl, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Raadhetbiertje.nl.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken en Applicatie waarop de IE-rechten en auteursrechten van Raadhetbiertje.nl rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Raadhetbiertje.nl en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Raadhetbiertje.nl opgeleverde zaken, dient Raadhetbiertje.nl expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Raadhetbiertje.nl rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Raadhetbiertje.nl.
 5. Koper vrijwaart Raadhetbiertje.nl voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Koper ter beschikking is gesteld. Koper zal Raadhetbiertje.nl onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
 6. Elke inbreuk van Koper op de IE-rechten (en auteursrechten) van Raadhetbiertje.nl, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 25 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Raadhetbiertje.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de Applicatie(s). Indien daarom gevraagd zal Raadhetbiertje.nl de betrokkene hierover informeren.
 2. Koper is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Raadhetbiertje.nl verwerkt worden. Koper staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Koper Raadhetbiertje.nl tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Raadhetbiertje.nl op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 26 – Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de service van Raadhetbiertje.nl en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@raadhetbiertje.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Raadhetbiertje.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Raadhetbiertje.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Raadhetbiertje.nl en Koper is Nederlands recht van toepassing.
 2. Raadhetbiertje.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Koper hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Raadhetbiertje.nl en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Hengelo, 23 november 2020